PL / EN

Rynek pracy

Podstawowe dane

Od 2011 roku dynamicznie rośnie liczba osób pracujących – obecnie w regionie pracuje około 1 mln mieszkańców. Pomorskie staje się miejscem idealnym do nauki, pracy, rozwoju i życia, a utrzymująca się koniunktura gospodarcza w kraju i w regionie przekłada się na coraz lepszą sytuację na pomorskim rynku pracy. Coraz więcej Pomorzan chce pracować i coraz łatwiej znajduje odpowiednią pracę.

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku, Pomorskie Obserwatorium Pracy

 

Wykształcona i doświadczona kadra

Inwestorzy w Pomorskiem mają swobodny dostęp zarówno do bardzo dobrze wykształconych absolwentów, jak i wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry. W procesach rekrutacyjnych mogą liczyć na wsparcie globalnych firm branży HR, które mają swoje biura w Trójmieście, m.in.: Manpower, Randstad, Adecco, Hays, Startpeople.

 

Najważniejsze ośrodki akademickie

Pomorskie jest największym ośrodkiem akademickim w północnej Polsce. Działa tu 26 uczelni wyższych, które kształcą ponad 90 000 studentów. W 2016 roku pomorskie uczelnie ukończyło 22 992 absolwentów.

 

Dodatnie saldo migracji

Sytuacja migracyjna ludności w regionie należy do najlepszych w Polsce. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych rośnie i plasuje pomorskie na trzeciej pozycji w kraju po województwach mazowieckim i małopolskim.

Około połowa pracujących skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta. Taka sytuacja sprzyja specjalizacji rynku pracy, co pozwala lepiej alokować zasoby. Jednocześnie koncentracja działalności gospodarczej tworzy popyt na pracę specjalistów. Czynniki te powodują, że stopa bezrobocia jest wyraźnie mniejsza niż w pozostałych subregionach.

Dla inwestorów oznacza to najczęściej konieczność rekrutacji większej części personelu spośród pracowników innych firm. Ich zaletą jest z reguły doświadczenie, uaktualnione umiejętności, znajomość bieżącej problematyki danej branży oraz brak przymusu podjęcia nowego zatrudnienia. Z tego powodu ich pozycja negocjacyjna, a co za tym idzie koszt zatrudnienia, jest wyraźnie wyższy.

Obserwowane w poprzednich latach dynamiczne zmiany rynku pracy spowodowały istotny wzrost wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim kształtuje się na poziomie 4593,95 zł. Najwyższe wynagrodzenia wypłacane są w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Sięgają one 5491,40 PLN (2015), choć w porównaniu do przeciętnej dla Polski, są wyraźnie niższe. Również stosunkowo wysokie wynagrodzenia w budownictwie i przemyśle nie wyróżniają się na tle Polski. Jedynie obsługa rynku nieruchomości (4484,40 PLN (2015)) jest sekcją, w której wynagrodzenia są wyższe niż przeciętnie w Polsce.

 

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Według prognoz w 2018 roku około 2/3 zawodów będzie w województwie pomorskim zawodami zrównoważonymi. Do zawodów deficytowych, tzn. takich, w których w 2018 roku przewiduje się wysokie zapotrzebowanie i niedobór pracowników, zaliczono 52 zawody, w tym 15 zawodów z branży budowlanej, 6 zawodów związanych z gastronomią i zakwaterowaniem, 4 zawody z obszaru opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Według badania Barometr zawodów 2018, wśród zawodów nadwyżkowych znalazło się zaledwie 6 zawodów. W przypadku niektórych zawodów czynnikiem powodującym nadwyżkowość jest niedostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.

Sprawdź jakie zawody zostały zaklasyfikowane do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych w województwie pomorskim [LINK]

 

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Pomorscy pracodawcy coraz częściej sięgają po pracowników spoza regionu i wykazują coraz większe zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy. W ten sposób starają się zaspokajać najpilniejsze potrzeby kadrowe. W okresie od stycznia do października 2017 roku zarejestrowano prawie dwa razy więcej oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy niż w całym 2016 roku.

Podstawowym aktem prawnym normującym kwestie podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obsługą pracodawców zainteresowanych uzyskaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców zajmuje się Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku [LINK http://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/cudzoziemcy]

Dowiedz się więcej o modelu integracji imigrantów [POBIERZ].

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania