PL / EN

Q&A z Karoliną Płonka

QSARLab-Karolina Płonka

W tym cyklu wywiadów przedstawiamy Czytelnikom profile wiodących firm sektora Biotech i Life Sciences na Pomorzu. Rozmawiamy z Karoliną Płonka, menedżer ds. sprzedaży i marketingu w QSAR Lab – firmie zajmującej się komputerowym projektowaniem nowych, bezpiecznych substancji chemicznych.

Czym zajmuje się firma QSAR Lab?

QSAR Lab to spółka z sektora B+R, która od początku swej działalności skutecznie przenosi chemię z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej. Zespół badawczy firmy opracowuje metody komputerowe, które wspierają proces oceny ryzyka chemicznego. 

Związki chemiczne wprowadzane na rynek, mogą stwarzać ogromne ryzyko dla zdrowia człowieka i środowiska. Z roku na rok, nowo produkowanych substancji wprowadzanych na rynek jest coraz więcej. Każda z nich, przed właściwą rejestracją, musi zostać dokładnie przebadana pod kątem oceny ryzyka. Badania te można wykonać eksperymentalnie, ale to wymaga wykorzystania organizmów kręgowych np. myszy. Nasi naukowcy zastępują eksperymenty metodami komputerowymi. 

Poza kluczowym tematem oceny ryzyka, metody komputerowe pozwalają również na przewidywanie toksyczności i właściwości fizykochemicznych substancji chemicznych i nanomateriałów. Modelowanie komputerowe umożliwia zaprojektowanie substancji chemicznej i nanomateriałów o wymaganych właściwościach fizykochemicznych zgodnie z zasadą “safe by design”. 

Firma QSAR Lab jest pionierem w zakresie komputerowego modelowania aktywności biologicznej, toksyczności, właściwości fizykochemicznych nanomateriałów. Członkowie QSAR Lab jako pierwsi dostosowali metodykę QSAR/QSPR do specyfiki nanocząstek. Zespół badawczy tworzą specjaliści z zakresu komputerowego projektowania i analizy nowych, bezpiecznych substancji chemicznych, nanotechnologii, nanotoksykologii, statystyki chemicznej oraz chemometrii.

Obecnie firma QSAR Lab zaangażowana jest w realizację 3 projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, finansowanych ze środków międzynarodowego Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020, oraz jednego projektu finansowanego z programu Szybka Ścieżka NCBR.

Jakie produkty oferuje? Jakie problemy rozwiązują te produkty?

Najważniejsze obszary działalności spółki to ocena bezpieczeństwa substancji chemicznych i nanomateriałów, projektowanie nowych substancji chemicznych i nanomateriałów metodami komputerowymi, oraz przewidywanie właściwości fizykochemicznych i toksyczności chemikaliów i nanomateriałów.

Działalność usługowa spółki dotyczy również takich aktywności jak wsparcie przy procesach rejestracji substancji chemicznych i nanomateriałów (m. in. REACH), doradztwo w zakresie wykorzystania i bezpieczeństwa nanomateriałów, szkolenia praktycznego wykorzystania metod komputerowych w projektowaniu i ocenie ryzyka nowych związków chemicznych.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez firmę dotyczą opracowania innowacyjnych metod komputerowych na potrzeby projektowania i oceny ryzyka zaawansowanych technologicznie nanocząstek i nanomateriałów. 

Metody komputerowe pozwalają na szybkie przewidywanie określonych właściwości fizykochemicznych i toksyczności substancji, jednocześnie eliminując pracochłonne i kosztowne badania eksperymentalne, jak również czynniki natury etycznej związane z użyciem zwierząt laboratoryjnych. Szacuje się, że około 12 milionów kręgowców poddawanych jest badaniom w celach naukowych, komercyjnych oraz związanych ze zmianami w przepisach prawnych. Badania in silico są proponowaną przez rozporządzenie REACH alternatywą dla badań na zwierzętach.  

Jakie sektory są dla Was kluczowe? Na jakich rynkach jesteście obecni?

Działalność projektowa i badawczo-rozwojowa firmy ma zasięgi europejskie i światowe. W chwili obecnej nasze usługi komercyjne świadczymy dla firm znajdujących się na rynku polskim, choć podejmujemy już działania poszerzenia naszej działalności usługowej również na inne kraje europejskie.  

Kluczowymi sektorami dla działalności spółki jest sektor nano, chemiczny (podstawowe chemikalia, chemia rolnicza, farmaceutyki i chemii gospodarcza), BioMed, BioTech i farmaceutyczny. Usługi proponowane przez firmę QSAR Lab mają szerokie zastosowanie w wielu branżach, podejmowaliśmy nawet rozmowy z przedstawicielami branży kosmicznej. 

Jak oceniacie ekosystem biznesowy w regionie?

Trójmiasto jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Polsce. Przyciąga nie tylko coraz więcej projektów inwestycyjnych, ale także wysoko wykwalifikowanych specjalistów zachęconych dobrą jakością życia na Pomorzu. 

Z naszej perspektywy dostrzegamy szereg przedsięwzięć podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne zmierzające właśnie do budowy takiego ekosystemu. Wymienić można przede wszystkim funkcjonowanie naszych obu parków technologicznych, działalność Inkubatora Starter czy ciekawe aktywności podejmowane w kręgu firm funkcjonujących w ramach Olivia Business Center. 

Ważnym nurtem budowy ekosystemu jest również aktywność wdrożeniowa pomorskich uczelni, choć wydaje się, że w kwestii budowania głębokich relacji pomiędzy biznesem a nauką wciąż przed nami wiele do zrobienia. QSAR Lab, jako spin-off Uniwersytetu Gdańskiego, stara się właśnie nieco przecierać te ścieżki, skutecznie wdrażając wyniki badań naukowych do gospodarki.

Czy widzia Pani dobre perspektywy dla rozwoju sektora Biotech i Life Science w Pomorskiem? 

Biotech i Life Science to w tej chwili jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się fragmentów globalnej gospodarki. Razem z energetyką, branżą IT oraz nowocześnie rozumianą logistyką stanowi w naszej ocenie koło zamachowe rozwoju technologicznego i budowy dobrostanu. Grzechem byłoby gdyby nasz region nie próbował znaleźć swojego miejsca w tym wyścigu. 

Mamy ku temu warunki – trzy regionalne uczelnie wyższe, dogodne położenie geograficzne skutkujące dobrymi połączeniami z resztą świata, dobre warunki życia i, co chyba najważniejsze, rosnącą kulturę innowacyjności i przedsiębiorczości. 

Z pewnością brakuje natomiast dużych graczy biznesowych, którzy poprzez swoje zasoby finansowe i organizacyjne oraz myślenie w skali globalnej „wepchną” Pomorze na wyższy etap rozwoju. Wymarzona sytuacja to scenariusz, w którym kilka globalnych korporacji branży Life Science decyduje się na zlokalizowanie u nas części swoich centrów badawczo-rozwojowych podejmując efektywną współpracę ze startupami czy uczelniami wyższymi.

Co Pani zdaniem należy jeszcze zrobić, aby stworzyć dobre warunki do rozwoju sektora Life Science w regionie?

Po pierwsze, starać się o osiągnięcie efektu synergii, chociażby poprzez bliższą współpracę Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ze sobą nawzajem oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ciekawym i bardzo udanym eksperymentem w tym obszarze jest chociażby funkcjonowanie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. 

Po drugie, budować efektywne klastry, skupione wokół konkretnych technologii i wyzwań technologicznych. 

Po trzecie, starać się budować międzynarodową rozpoznawalność regionu i naszych lokalnych firm, na przykład zachęcając i stymulując do udziału w projektach w ramach Horyzontu 2020. 

Po czwarte w końcu, w dalszym ciągu podnosić atrakcyjność regionu poprzez pozornie banalne rozwiązania, takie jak zwiększanie powierzchni dobrej klasy biur czy rozwój siatki połączeń lotniczych. 

Jakie są Pani prognozy dla tego sektora i jaką rolę może odegrać Pomorze na globalnym rynku Life Science?

Sektor Life Science to specyficzny fragment rynku. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie trzeba nie tylko świetnych pomysłów i wybitnych specjalistów, ale również olbrzymiej ilości kapitału. W tej chwili, aby wprowadzić na rynek nowy, innowacyjny lek, potrzebne są nakłady rzędu 1-1,2 mld dolarów. Na Pomorzu nie ma firm dysponujących takimi środkami i zapewne długo jeszcze nie będzie. Konieczne jest zatem szukanie nisz rynkowych i znajdowanie takiego miejsca w łańcuchu dostaw, gdzie przewagę konkurencyjną budują właśnie kompetencje i kreatywność, a nie wyłącznie kapitał. 

Na pewno atrakcyjnym obszarem rozwoju jest sfera łączenia technologii medycznych z rozwiązaniami IT, czyli tak zwane digital healthcare. Musimy też zdawać sobie sprawę z naszego miejsca w szeregu i, będąc świadomym ograniczeń, budować sojusze, zarówno te w regionie, jak i z graczami globalnymi branży Life Science, oferując im nasze unikatowe kompetencje. Takie sojusze to droga do globalizacji naszych firm, pozyskiwania niezwykle cennego doświadczenia i w końcu budowy ram organizacyjnych pozwalających na dalszy, bardziej samodzielny rozwój.

 

Artykuł na temat pomorskiego sektora Biotech i Life Science można przeczytać w lutowym wydaniu magazynu Anywhere.pl. Wywiady z firmami sektora biotechnologicznego i Life Science w Pomorskiem są dostępne na naszym portalu.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania