PL / EN

FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Ulga innowacyjna

Przedsiębiorcy mają możliwość odliczania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową i rozwój (B+R). Ulga ta pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, bez
względu na branżę.

Istotą ulgi jest odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Warunkiem skorzystania z niej jest:

– prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

– poniesienie kosztów kwalifikowanych i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji

– koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji)

W najbliższych latach korzyść ta będzie systematycznie zwiększana i jej poziom może osiągnąć nawet 19% (28,5% kosztów kwalifikowanych dla Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)).

Od 2018 podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) korzystają ze szczególnych regulacji.

Więcej o uldze na działalność badawczo-rozwojową na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Stypendium relokacyjne „Live More. Pomerania”

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków, którego przedmiotem jest wyłonienie przedsiębiorców z sektora MŚP rozpoczynających działalność na terenie województwa pomorskiego, którym przekazane zostanie wsparcie finansowe w postaci Stypendium w związku z zatrudnieniem nowych pracowników relokowanych spoza województwa pomorskiego.

Wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RELOKACYJNEGO „LIVE MORE. POMERANIA” W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „INVEST IN POMERANIA 2020”, który jest dostępny pod poniższym linkiem.

INFORMACJE O NABORZE

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Główną korzyścią z prowadzenia działalności w SSE jest zwolnienie od podatku dochodowego (CIT  lub PIT), które w zależności od przyznanego wsparcia będzie obowiązywać w województwie pomorskim przez okres 12-15 lat od momentu rozpoczęcia inwestycji. Dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy maksymalnie do końca 2026 roku.

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku umożliwiono skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Wsparcie z tytułu realizacji nowej inwestycji wydawane jest w drodze decyzji w przypadku spełnienia określonych kryteriów ilościowych i jakościowych. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od statusu przedsiębiorstwa oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana. Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz reprezentujący sektor nowoczesnych usług biznesowych mogą skorzystać z preferencyjnych warunków.

Wsparcie udzielane jest w ramach regionalnej pomocy publicznej, dla której wskaźnik w województwie pomorskim wynosi 35%, 45%, 55% (odpowiednio dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw).

Decyzja dotycząca pomocy publicznej wydawana jest w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki przez zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych. Decyzja określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić.

W województwie pomorskim działają dwie specjalne strefy ekonomiczne – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Celem ich działania jest stworzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestora warunków prowadzenia inwestycji.

Dowiedz się więcej na temat oferty PSSE.

Dowiedz się więcej na temat oferty SSSE.

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania