PL / EN

FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Ulga innowacyjna

Grantu w formie pomocy zwrotnej na realizację projektów polegających

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Ulga innowacyjna

Przedsiębiorcy mają możliwość odliczania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową i rozwój (B+R). Ulga ta pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, bez
względu na branżę.

Istotą ulgi jest odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Warunkiem skorzystania z niej jest:

– prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

– poniesienie kosztów kwalifikowanych i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji

– koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji)

W najbliższych latach korzyść ta będzie systematycznie zwiększana i jej poziom może osiągnąć nawet 19% (28,5% kosztów kwalifikowanych dla Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)).

Od 2018 podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) korzystają ze szczególnych regulacji.

Więcej o uldze na działalność badawczo-rozwojową na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Stypendium relokacyjne „Live More. Pomerania”

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków, którego przedmiotem jest wyłonienie przedsiębiorców z sektora MŚP rozpoczynających działalność na terenie województwa pomorskiego, którym przekazane zostanie wsparcie finansowe w postaci Stypendium w związku z zatrudnieniem nowych pracowników relokowanych spoza województwa pomorskiego.

Wsparcie jest przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RELOKACYJNEGO „LIVE MORE. POMERANIA” W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „INVEST IN POMERANIA 2020”, który jest dostępny pod poniższym linkiem.

INFORMACJE O NABORZE

Grant na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w formie pomocy zwrotnej na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

INFORMACJE O NABORZE

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 07.10.2019 roku do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

 

Sposób składania wniosków

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ARP S.A. Wnioski, które wpłyną przed lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.

 

NA CO i KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Przewiduje się dwa typy projektów.

Typ 1 – Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorcą z sektora MŚP na cele własne. W takim projekcie celem wnioskodawcy jest np. uzbrojenie terenu i wybudowanie na nim zakładu lub obiektu magazynowego, w których wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą przewidzianą wnioskiem o udzielenie grantu.

Typ 2 – Projekt polegający na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych oraz ich zagospodarowaniu (poprzez sprzedaż, dzierżawę, wynajem terenów, powierzchni obiektów kubaturowych lub placów magazynowych znajdujących się na tych terenach). W takim projekcie celem wnioskodawcy po przygotowaniu terenów inwestycyjnych jest ich komercjalizacja na rzecz podmiotu trzeciego, będącego przedsiębiorcą należącym do sektora MŚP, na zasadach określonych w Regulaminie. Komercjalizacja, o której mowa powyżej, powinna nastąpić do dnia 31.12.2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  • w ramach projektów typu 1 – przedsiębiorcy należący do sektora MŚP;
  • w ramach projektów typu 2 – przedsiębiorcy nienależący do sektora MŚP (duzi przedsiębiorcy) oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jakie tereny dostaną dofinansowanie ?

Pojedynczy teren inwestycyjny musi spełniać poniższe wymogi:

  • jego powierzchnia musi wynosić od 1,25 ha
  • musi być położony w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych, wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (wykaz gmin znajduje się w Załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu);
  • zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. nr 1945 ze zm.), powinien być terenem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje projekty polegające na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych) na potrzeby działalności produkcyjnej (w tym przemysłowej) i magazynowej przedsiębiorców z sektora MŚP. W ramach przygotowania terenów dopuszcza się m.in. uzbrojenie terenu, budowę lub rozbudowę obiektów kubaturowych lub placów magazynowych. W efekcie realizacji pojedynczego projektu oczekuje się zagospodarowania całości przygotowanego terenu przez przedsiębiorców z sektora MŚP.

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

FINANSE

ARP S.A. przeznacza na konkurs kwotę 10 400 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 PLN.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 600 000,00 PLN.

 

Typ przedsiębiorcy Intensywność pomocy
pomoc de minimis pomoc publiczna – regionalna pomoc inwestycyjna
mikro/mały przedsiębiorca 50 % 50 %
średni przedsiębiorca 50 % 45 %
inny przedsiębiorca / jst 50 % 35 %

 

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

o            Małgorzata Płochocka, tel. (58) 32 33 245, e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl,

o            Agata Maleszyk, tel. (58) 32 33 220, e-mail: agata.maleszyk@arp.gda.pl.

Informacje w sprawie naboru oraz w innych kwestiach związanych z projektem „Invest In Pomerania 2020” można także uzyskać dzwoniąc do Kierownika Projektu – Macieja Silarskiego pod numer telefonu (58) 32 33 183, nr telefonu komórkowego 500 351 660.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Główną korzyścią z prowadzenia działalności w SSE jest zwolnienie od podatku dochodowego (CIT  lub PIT), które w zależności od przyznanego wsparcia będzie obowiązywać w województwie pomorskim przez okres 12-15 lat od momentu rozpoczęcia inwestycji. Dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy maksymalnie do końca 2026 roku.

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku umożliwiono skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Wsparcie z tytułu realizacji nowej inwestycji wydawane jest w drodze decyzji w przypadku spełnienia określonych kryteriów ilościowych i jakościowych. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od statusu przedsiębiorstwa oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana. Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz reprezentujący sektor nowoczesnych usług biznesowych mogą skorzystać z preferencyjnych warunków.

Wsparcie udzielane jest w ramach regionalnej pomocy publicznej, dla której wskaźnik w województwie pomorskim wynosi 35%, 45%, 55% (odpowiednio dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw).

Decyzja dotycząca pomocy publicznej wydawana jest w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki przez zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych. Decyzja określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić.

W województwie pomorskim działają dwie specjalne strefy ekonomiczne – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Celem ich działania jest stworzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestora warunków prowadzenia inwestycji.

Dowiedz się więcej na temat oferty PSSE.

Dowiedz się więcej na temat oferty SSSE.

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania