PL / EN

GRANTY RZĄDOWE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie

Fundusze europejskie dostępne są w programach krajowych oraz regionalnych.

Pomorskie może zaoferować inwestorom wsparcie w postaci dotacji z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego . Zgodnie z zapisami RPO pomorscy przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP mogą ubiegać się o finansowanie w ramach dwóch osi priorytetowych – Oś priorytetowa 1. – Komercjalizacja wiedzy oraz Oś priorytetowa 2. – Przedsiębiorstwa. Pierwsza z nich ma na celu stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne oraz wdrażanie tychże rozwiązań. W ramach drugiej osi  dofinansowaniu ze środków unijnych będą podlegały inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące redukcji wodno-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, działania wspomagające efektywne wykorzystanie możliwości technologii cyfrowych, a także promujące aktywność eksportową.

Duzi przedsiębiorcy wpisujący się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje mają możliwość uzyskania dotacji na rozwój firmy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Wsparciu będą podlegały projekty o charakterze badawczo-rozwojowym.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych można uzyskać w Regionalnej Sieci Punktów Informacyjnych, gdzie można umówić się na indywidualne konsultacje. Informacja i zapisy: punktinformacyjny@arp.gda.pl

Dowiedz się więcej na temat Funduszy europejskich LINK

 

Granty rządowe

Polski rząd oferuje system wsparcia dedykowany inwestycjom o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju. Granty rządowe dostępne są dla nowych inwestycji w priorytetowych sektorach produkcyjnych (motoryzacja, biotechnologia, elektronika i AGD, aeronautyczny, rolno-spożywczy), w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa określa warunki wypłaty dotacji, która jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia wypełnienia zobowiązań inwestora. Program zapewnia wsparcie początkowych inwestycji w dwóch kategoriach: koszty tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie) i nowe koszty inwestycji (grant inwestycyjny).

Dowiedz się więcej na temat Funduszy europejskich LINK

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania